EPB EnergiePrestatie en Binnenklimaat

Energieprestatieregelgeving?

Alle gebouwen in Vlaanderen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd of een melding wordt gedaan, moeten aan bepaalde energienormen voldoen. Die normen worden de EPB-eisen genoemd. EPB staat voor ‘Energieprestaties en Binnenklimaat’. Voor nieuwbouw gelden er EPB-eisen op vlak van: -thermische isolatie: K-peil (globale warmte-isolatie van het gebouw), U- en R-waarden -energieprestatie: E-peil, netto-energiebehoefte voor verwarming, minimumaandeel hernieuwbare energie -binnenklimaat: ventilatie, beperken van het risico op oververhitting.

Voorwaarden

De energieprestatieregelgeving is van toepassing op alle werkzaamheden aan gebouwen: die kaderen in een vergund geheel waarvoor een stedenbouwkundige vergunning werd aangevraagd of een melding werd gedaan vanaf 1 januari 2006 (dus ook op de niet-vergunningsplichtige werken die samen met de vergunningsplichtige werken worden uitgevoerd) én die verwarmd of gekoeld worden voor mensen die er wonen, werken, sporten, logeren, verzorgd worden, inkopen doen, hun vrije tijd doorbrengen, ... Dat kunnen dus zowel woningen als niet-woningen zijn. De EPB-eisen (externe website) zijn niet voor alle gebouwen dezelfde. Welke EPB-eisen er gelden voor een bouwproject, is afhankelijk van de: -bestemming van het gebouw (voor een woning gelden er andere eisen dan voor een kantoor, school, industrieel gebouw, ziekenhuis, horeca, winkels, ...) -aard van de werken (voor nieuwbouw gelden er andere eisen dan bijvoorbeeld voor renovatie) -datum van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning.

Aan welke EPB-eisen moet mijn bouwproject voldoen?

Gebruik daarvoor de online EPB-wegwijzer (externe website). Na het invullen van een aantal basisgegevens, komt u te weten aan welke specifieke eisen uw bouwproject moet voldoen. Om de paar jaren worden de EPB-eisen strenger. Zo moet bij een bouwaanvraag sinds 1 januari 2014 voor een woning, school of kantoor een minimum hoeveelheid energie uit hernieuwbare energiebronnen komen. Tegen 2021 zullen alle nieuwe gebouwen in Vlaanderen bijna-energieneutraal gebouwd moeten worden. Voor woningen zijn volgende E-peilnormen van toepassing: Datum aanvraag bouwvergunning Maximaal E-peil van 2006 tot eind 2009 E100 van 2010 tot eind 2011 E80 van 2012 tot eind 2013 E70 van 2014 tot eind 2015 E60 van 2016 tot eind 2017 E50 van 2018 tot eind 2019 E40 2020 E35 2021 E30 Opgelet. Het is de datum van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning die bepaalt welke EPB-eisen er gelden en dus niet de datum van de goedkeuring van de vergunning.

Procedure

Tijdens het bouwproces moeten er een aantal stappen gevolgd worden. Er zijn verplichtingen voor de aangifteplichtige (externe website) (bouwheer of opdrachtgever van het bouwproject), voor de architect en voor de verslaggever. Vóór de werken Vóór de start van de werkzaamheden moet u als aangifteplichtige een verslaggever aanstellen. Die verslaggever kan de ontwerpende architect van het gebouw zijn, maar ook een andere architect of ingenieur. Vóór de start van de werken moet de verslaggever een voorafberekening maken om te controleren of er met de vooropgestelde maatregelen aan de EPB-eisen voldaan zal worden. De verslaggever maakt hiervoor een berekening (de startverklaring) op basis van het ontwerp, de lastenboeken, de offertes, ... Voor die berekening gebruikt hij het softwarepakket van de overheid. Die voorafberekening moet als startverklaring voor aanvang van de werken elektronisch ingediend worden bij het Vlaams Energieagentschap (VEA). Als de voorafberekening toont dat op basis van het ontwerp de eisen niet behaald worden, maakt de verslaggever één voorstel op waarmee de eisen wel worden behaald. Het staat de aangifteplichtige vrij om dat voorstel uit te voeren en bepaalde materialen en installaties al dan niet bij te sturen om aan de eisen te voldoen.
De elektronische startverklaring vermeldt de startdatum van het werk en is ook het bewijs van aanstelling van de verslaggever.

Tijdens de werken

Tijdens het uitvoeren van de werken worden alle zaken die de thermische isolatie, de energieprestatie en het binnenklimaat van het gebouw beïnvloeden nauwkeurig bijgehouden. In deze fase behoudt de aangifteplichtige de vrijheid om bepaalde materiaal- of installatiekeuzes te veranderen. Als de architect merkt dat (door een slechte keuze van materiaal of installatie) de EPB-eisen misschien niet gehaald worden, dan moet hij dat melden aan de aangifteplichtige en de verslaggever.

Na de werken

U moet als aangifteplichtige aantonen dat het gebouw in orde is met de energieprestatieregelgeving en voldoet aan de EPB-eisen. De verslaggever maakt daarvoor een berekening (de EPB-aangifte) op basis van vaststellingen, lastenboeken, facturen, ... Voor die berekening gebruikt hij het softwarepakket van de overheid. Deze EPB-aangifte moet tijdig ingediend worden bij het Vlaams Energieagentschap. Nadat de EPB-aangifte bij het Vlaams Energieagentschap is ingediend, levert de verslaggever u ook het verplichte energieprestatiecertificaat voor nieuwbouw af. Dat certificaat bestaat alleen voor gebouwen waarvoor een E-peil-eis geldt (dus voor nieuwbouw en niet voor verbouwingen).

Boete

De aangifteplichtige kan een administratieve boete (externe website) krijgen als -de startverklaring niet (tijdig) wordt ingediend -de epb-aangifte niet (tijdig) wordt ingediend (na aanmaningsbrief) -als er niet voldaan is aan één of meer EPB-eisen. Hoe groter de overtreding, hoe hoger de boete. Ook de verslaggever kan een boete krijgen als blijkt dat de EPB-aangifte niet overeenstemt met de gebruikte materialen en de toegepaste technieken.

Uitzonderingen

Op energiesparen.be vindt u een overzicht van welke gebouwen of werken (gedeeltelijk of volledig) kunnen worden vrijgesteld van de EPB-eisen (externe website). Voor onderstaande werkzaamheden is de energieprestatieregelgeving niet van toepassing.

  • Werkzaamheden waarvoor volgens de stedenbouwwetgeving geen tussenkomst van een architect vereist is én waarbij het beschermd volume van het gebouw kleiner is dan 3000 m3. De vervanging van ramen (zonder vergunning voor een ander werk aan het gebouw) en het plaatsen van een verwarmingsinstallatie bijvoorbeeld.
  • Aanvragen die ingediend werden vóór 1 januari 2006. Voor deze dossiers gelden de procedures en de eisen van de vroegere isolatieregelgeving. -Werkzaamheden in niet-verwarmde vrijstaande garages, plantenserres, stallingen voor dieren, ...
  • Vervangen van ramen (zonder vergunning voor een ander werk aan het gebouw), plaatsen van een verwarmingsinstallatie, ... -Een interne verbouwing: bijv. inrichting van een zolderverdieping tot appartement, zonder werken aan de warmteverliesoppervlakten.
  • Aanvragen voor technische werken, terreinaanlegwerken, ...

Websites 1) VEA - Vlaams EnergieAgentschap - energiesparen.be 2) EPC-Platform.be - Vind je energiedeskundige in uw buurt - EPC keuringen, attesten en audits 3) Vlaanderen - Platform bouwen, wonen en energie 4) EPB - Energieprestatieregelgeving voor bouwers.

 

Is BEN bouwen de toekomst?

Vanaf 2021 moet elke nieuwbouwwoning in België BEN of Bijna EnergieNeutraal zijn. Wat is er zo bijzonder aan deze woningen? Ze verbruiken zeer weinig energie voor verwarming, ventilatie, koeling en warm water. De energie die nog nodig is, wordt hoofdzakelijk gehaald uit groene energiebronnen. BEN bouwen? Het kan al! Wie bouwplannen heeft, hoeft niet tot 2021 lang te wachten om energiezuinig te bouwen. Met de huidige technologieën zijn BEN-woningen al perfect haalbaar en betaalbaar. Dat blijkt ook duidelijk uit de nieuwe websitewww.IedereenBen.be.

Wie nu al BEN bouwt, geniet – naast elke maand een lagere energiefactuur – van een aanzienlijke financiële ondersteuning: een eenmalige premie van 2.300 euro via de netbeheerder en 5 jaar lang 100% korting op de onroerende voorheffing.

 Bron: digiForum Architect & bouw

Labels