Digitale bouwaanvraag

digitale bouwaanvraag

 

 

 

Wanneer digitale bouwaanvraag?

EERSTE REEKS STEDEN EN GEMEENTEN START OP 1 JUNI MET DIGITALE BOUWAANVRAAG [ Datum: 24 februari 2014]

Vlaamse ministers Philippe Muyters en Geert Bourgeois demonstreerden op Batibouw de digitale bouwaanvraag.

Vanaf 1 juni kan de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning in een eerste reeks steden en gemeenten digitaal afgehandeld worden. Hierdoor kan de bouwer eenvoudiger, sneller en transparanter de noodzakelijke vergunningen bekomen. Dat is meteen het eerste Vlaamse e-loket dat een rechtstreekse digitale verbinding opzet tussen de burger, de lokale besturen en de Vlaamse Overheid. Met deze innovatieve ontwikkeling zet Vlaanderen een nieuwe stap op de digitale snelweg.

Wie vandaag bouwt, moet zijn dossier op papier indienen. Soms in achtvoud, afhankelijk van de stad of gemeente waar de aanvraag ingediend wordt. Gedurende het hele vergunningsproces komen er documenten en bijlages bij en legt het dossier fysiek een lange weg af. Daar komt binnenkort verandering in. De digitale afhandeling versnelt en vereenvoudigt die procedure.

Alles verloopt via een uitwisselingsplatform dat zowel behandelende als adviserende instanties toegang geeft tot het dossier. Alle betrokken instanties hebben inzage en kunnen online hun advies verstrekken of vragen formuleren. Dat maakt de procedure niet alleen eenvoudiger en transparanter, het komt ook de kwaliteit van de vergunningverlening ten goede. Tot slot is de aanvrager niet meer gebonden aan de openingsuren van het loket. Hij kan op elk moment de stand van zaken van het dossier opvolgen, van het prille begin tot de eventuele goedkeuring. Deze digitale en interactieve dienstverlening maakt het proces niet alleen eenvoudiger en transparanter, het is bovendien kostenbesparend. Uit de lastenmeting blijkt dat de steden en gemeenten tot 12 miljoen euro kunnen besparen als alle bouwdossiers digitaal afgehandeld worden. Bijkomende besparingen door digitale archivering werden niet meegerekend. Ook de architecten kunnen met de digitale aanpak de kosten aanzienlijk beperken. Voor die beroepsgroep wordt bijvoorbeeld de besparing op de papierkost al op 50 miljoen euro geraamd. Toch is Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters er zich van bewust dat de technische omschakeling niet evident is voor veel lokale besturen. Digitalisering vereist een aanpassing van de IT-infrastructuur en van de computerprogramma’s. Het heeft ook een directe impact op de organisatie en interne werking. “Daarom heb ik besloten de steden en gemeenten eenmalig financieel te ondersteunen. Dat moet hen aanmoedigen om mee met ons in het digitale verhaal te stappen”, aldus minister Muyters. Lokale besturen die nog niet klaar zijn voor een digitale afhandeling, kunnen met papier blijven werken. Daarom zal de invoering gefaseerd verlopen. In overleg met de IT-dienstleveranciers van de steden en gemeenten wordt binnenkort met enkele besturen gestart. In een eerste fase zetten Mechelen, Balen, Wetteren, Dendermonde, Brasschaat en Antwerpen de stap naar het digitaliseren van de stedenbouwkundige vergunning. In die gemeenten zal digitale afhandeling van de bouwaanvragen mogelijk zijn vanaf 1 juni 2014. Vlaams minister Muyters vindt het niettemin hoopgevend te mogen vaststellen dat de bereidwilligheid tot medewerking groot is. Bij een bevraging gaven veel besturen aan niet meteen maar toch binnenkort te willen participeren in het project.

bron: Orde van Architecten _________________________________________________________________________________________

Bespaar tijd en geld met de digitale bouwaanvraag

Bouwheer? Betrokken bij een vergunningsaanvraag? Sinds begin september is het  mogelijk uw bouwvergunning digitaal aan te vragen via het omgevingsloket, een digitaal uitwisselingsplatform.

Het idee om voor een digitaal platform dateert van 2010. De Vlaamse overheid is daarbij de mosterd gaan halen bij onze noorderburen, waar dergelijk systeem al enkele jaren geleden met succes werd ingevoerd.

Wat kan u digitaal aanvragen?

Bespaar tijd, geld en moeite. U kan op het omgevingsloket terecht voor:

  • stedenbouwkundig attest,
  • planologisch attest,
  • stedenbouwkundige vergunning,
  • verkavelingsvergunning,
  • verkavelingswijziging als registratieaanvraag op basis van vermoeden van vergunning 

Voorwaarden voor de digitale aanvraag

Bij de aanvraag gelden op straffe van onontvankelijkheid enkele vanzelfsprekende voorwaarden: zo dienen alle bestanden virusvrij enkopieerbaar te zijn en moeten zij geopend en gelezen kunnen worden (artikel 8, 2de lid Besluit Vlaamse Regering 04.04.2014).

Verder zijn bepaalde technische normen vastgesteld op basis waarvan een dossier digitaal mag worden samengesteld.

Wie kan het dossier raadplegen?

Tijdens de digitale aanvraag worden de gegevens opgenomen in het uitwisselingsplatform. Ze kunnen geraadpleegd worden door

  • de betrokkene,
  • zijn architect,
  • de gemeente en de provincie,
  • de adviserende instanties, en
  • het departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed.

De status van het dossier kan online worden opgevolgd door in te loggen met een elektronische identiteitskaart of een federale id-token. De uiteindelijke beslissing wordt als pdf-document verzonden via e-mail naar de betrokkenen.

Na de beslissing kan informatie die ook bruikbaar is voor andere instanties uitgewisseld worden. Op die manier wordt dezelfde informatie geen twee keer opgevraagd (artikel 14 Besluit Vlaamse Regering 04.04.2014).

Digitale aanvraag is niet verplicht

Dergelijke vorm van digitalisering is (voorlopig?) niet verplicht, zodat burgers in gemeenten waar de digitale vergunningsaanvraag ingevoerd is, nog steeds de keuze hebben tussen een analoge of een digitale aanvraag.

Waar kan je de digitale aanvraag indienen?

De digitale vergunningsaanvraag nog niet in élke gemeente mogelijk. Begin oktober 2014 zijn er slechts een handvol gemeenten die de digitale aanvraag behandelen: Balen, Brasschaat, Maasmechelen en Wetteren. Verwacht wordt dat het systeem definitief zal worden uitgerold in het voorjaar van 2015, waarbij meer dan 40 steden en gemeenten zich hierbij zullen aansluiten.

Wat betreft provincie Antwerpen bijvoorbeeld, zullen de steden Antwerpen, Kapellen en Mechelen al in het najaar 2014 toetreden tot het omgevingsloket.

Blijf op de hoogte via het omgevingsloket.

Zowel steden en gemeenten als de verschillende beroepsgroepen hebben berekend dat dergelijke digitalisering een besparing kan betekenen van ettelijke tientallen miljoenen euro’s. Indien een stad of gemeente beslist heeft toe te willen treden tot het omgevingsloket en het daarbij horende uitwisselingsplatform, zal ze hiervoor bovendien een eenmalige subsidie kunnen aanvragen, gaande van € 75.000,- tot € 12.500,-, afhankelijk van het aantal dossiers zoals opgenomen voor het meest recente volledige kalenderjaar in het geactualiseerde gemeentelijke vergunningenregister.

Voor meer info: www.omgevingsloket.be

 

Bron: digiForum Architect & bouw

Door Atrius Advocaten . Geplaatst op 05 november 2014